HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Algemeen
Dit huishoudelijk reglement heeft tot doel u te informeren over onze clubregels. De
gegevens van onder meer het bestuur, de leiding en een vakantieoverzicht staan vermeld op onze website.

De Clubregels
– De huidige kleur van onze vereniging is blauw. De turnselectie en de wedstrijdgroepen hebben aparte kleding. De verenigingspakjes zijn
te verkrijgen bij All Sportswear B.V. Zij zijn gevestigd in de SAZA topsporthal te Doetinchem. De pakjes zijn ook online te bestellen.
– Na zes weken lidmaatschap zijn de jeugdleden verplicht om de vereiste turnkleding in bezit te hebben, dit in verband met veiligheid en
hygiëne.
– Het bestuur bepaalt de kleur van de turnkleding. Een verandering zal minimaal 6 maanden van te voren worden meegedeeld.
– Ouders/verzorgers kunnen in de kantine of op de tribune op hun kind wachten. Wij verzoeken u geen lawaai te maken op de tribune.
Uiteraard zijn ouders/verzorgers te allen tijde welkom om de leiding persoonlijk te spreken.
– Bij een verkeersalarm vallen de lessen uit. Een verkeersalarm wordt in de media aangekondigd.
– Tijdens de lessen mag er niet gefotografeerd of gefilmd worden. Verplichting leden

Leden dienen:
– Op tijd in de les aanwezig te zijn.
– Bij verhindering hiervan de leiding tijdig in kennis te stellen. Graag een dag van te voren via e-mail, of dezelfde dag d.m.v. een
bericht middels sms of app naar de desbetreffende leiding.
– De aanwijzingen van de trainer/ster op te volgen.
– Passende turnkleding te dragen tijdens de lessen.

Verantwoordelijkheden bestuur en trainer/trainster
– Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vereniging.
– Daar waar dit huishoudelijk reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.
– De trainer/trainster is verantwoordelijk voor een correcte voorbereiding en uitvoering van de

lesstof.
– Het bestuur en de leiding is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door toedoen van derden, tijdens de uitoefening van het
lesprogramma of wedstrijd, waarbij leden van Ypsilon aanwezig zijn.
– Er is een beleidsplan m.b.t. kindermishandeling.
– Er is een beleidsplan m.b.t. seksuele intimidatie tijdens de lessen.

Vertrouwenspersoon Gymnastiekvereniging Ypsilon

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Ondanks dat we er van uit gaan dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat, hoeft dit niet altijd het geval te zijn. Het kan voorkomen dat (jeugd)leden en/of ouders van jeugdleden zich even helemaal niet thuis voelen of met een probleem rondlopen en dit niet kwijt kunnen. Ook kan er sprake zijn van ongewenst gedrag, bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie of bedreiging. Dit kan veel emoties en vragen oproepen. Soms  kunnen deze onderwerpen worden besproken met een trainer of een clubgenoot. In sommige gevallen echter, blijkt deze stap te groot te zijn. Hier kan een vertrouwenspersoon adviseren, begeleiden en ondersteunen.

Doet zich onverhoopt ongewenst gedrag voor, dan ziet het bestuur van gymnastiekvereniging Ypsilon graag dat men een beroep doet op de ondersteuning van de vertrouwenspersoon. Wij benadrukken, dat ook jeugdleden, of hun ouders, hiervan gebruik kunnen maken. Binnen Ypsilon is Karen Serfhos beschikbaar als interne vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon:

-is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken
hebben met ongewenst gedrag;
-begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;
-bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpverleningsinstanties, onderzoekt indien nodig en registreert;
-behandelt zaken in strikt vertrouwelijke sfeer;
-houdt een eenvoudige rapportage bij;
-adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen.

Onder ongewenst gedag wordt in ieder geval verstaan: – seksuele intimidatie – bedreiging – discriminatie. Maar ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst gedrag worden beschouwd.
Naast de interne vertrouwenspersoon is er de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF te benaderen. Dit zijn vertrouwenspersonen van buiten de vereniging op wie iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland gratis een beroep kan doen.
Zij zijn te bereiken via het;
NOC*NSF meldpunt:
0900 – 2025590 (0.10/min).
Op de website www.klikvoorhulp.nl  kun je anoniem via chat/mail/forum terecht met vragen en problemen.

Karen Serfhos is zowel telefonisch als per e-mail te bereiken.

E-mail: karenserfhos@hotmail.nl
Telefoon:06-51922214

Klachtenprocedure
– Een klacht wordt kenbaar gemaakt bij de trainer/trainster en besproken.
– Indien de klager niet tevreden is met de resultaten, dient de klager de klacht schriftelijk in bij

het bestuur.
– Het bestuur bespreekt de klacht en neemt een bindend besluit, indien nodig na het horen vanbetrokkenen.

Lidmaatschap
Het beëindigen van het lidmaatschap dient op schriftelijke wijze (of per mail) te gebeuren.
Hierbij dient een termijn van één maand voor het einde van een kwartaal in acht te worden genomen. De reeds betaalde contributie wordt niet geretourneerd.