Privacyverklaring
In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van onze personeelsadministratie en op welke wijze wij deze persoonsgegevens gebruiken.
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op persoonsgegevens die wij in het kader van onze personeelsadministratie verwerken en niet op gegevens die wij verwerken in het kader van andere verwerkingen. Voor deze verwerkingen verwijzen wij naar de daarop betrekking hebbende privacyverklaringen.
Wie zijn wij?
Wij zijn Gymnastiekvereniging Ypsilon. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van gegevens die in deze privacyverklaring wordt beschreven. Onze contactgegevens zijn:
Gymnastiekvereniging Ypsilon Sportweg 1
7006 GJ Doetinchem
Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons per e-mail bereiken op info@ypsilondoetinchem.nl of per post op bovenstaand adres.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
In het kader van deze verwerking verzamelen en slaan wij diverse gegevens van u op. In de onderstaande opsomming hebben wij omschreven welke categorieën van gegevens wij verwerken.
• NAWTE-gegevens, geslacht, geboortedatum en –plaats, nationaliteit
• Gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
• Gegevens betreffende de functie of de voormalige functie, alsmede betreffende de aard, de inhoud en de beëindiging van het dienstverband;
• Gegevens met het oog op de administratie van de aanwezigheid van personeelsleden op de plaats waar de arbeid wordt verricht en hun afwezigheid in verband met verlof, arbeidsduurverkorting, bevalling of ziekte (waarbij de aard van de ziekte niet wordt verwerkt);
• Gegevens die in het belang van de personeelsleden worden opgenomen met het oog op hun arbeidsomstandigheden;
• Gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden van het betrokken personeelslid;
• Gegevens met oog op het organiseren van de personeelsbeoordeling en de loopbaanbegeleiding.
Bovengenoemde gegevens bewaren wij ten hoogste twee jaar nadat het dienstverband of de werkzaamheden van het betreffende personeelslid zijn beëindigd, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het geven van leiding aan de werkzaamheden van een betrokken personeelslid;
• de behandeling van personeelszaken;
• het vaststellen en doen uitbetalen van salarisaanspraken;
• het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband;
• de opleiding van een betrokken personeelslid;
• de bedrijfsmedische zorg voor een betrokken personeelslid;
• het bedrijfsmaatschappelijk werk;
• de verkiezing van de leden van een bij wet geregeld medezeggenschapsorgaan;
• de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
• de uitvoering van een voor het betrokken personeelslid geldende arbeidsvoorwaarde;
• het opstellen van een lijst van data van verjaardagen van personeelsleden en andere feestelijkheden en gebeurtenissen;
• het verlenen van ontslag;
• de administratie van de personeelsvereniging en van de vereniging van oud-personeelsleden;
• het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen;
• het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
• de personeelsverzekeringen ten behoeve van werknemers;
• de uitvoering of de toepassing van een wettelijke verplichting.
Op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van een tussen ons gesloten overeenkomst, namelijk de arbeidsovereenkomst die met een betrokken personeelslid is gesloten.
Delen van gegevens
Wij zullen uw persoonsgegevens niet met derden of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven.
In het kader van deze verwerking worden uw persoonsgegevens gedeeld met de volgende partijen:
• Personeelszaken;
• Juridische zaken;
• Door ons ingeschakelde verwerkers;
• Externe adviseurs;
• Externe dienstverleners;
• Belastingdienst;
• Toezichthoudende autoriteiten.
Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden.
Ook behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.
Doorgifte van persoonsgegevens
Bij de verwerking waarop deze privacyverklaring betrekking heeft, worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan partijen die zich bevinden in landen buiten de EU/EER (‘derde landen’) of aan internationale organisaties.
Uw rechten
Wij zijn ons ervan bewust dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens:
• Het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of over u persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens.
• Het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen als deze onjuist dan wel onvolledig zijn.
• Het recht om uw persoonsgegevens te laten te verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
• Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden.
• Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.
• Het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien er sprake is dat de verwerking van uw persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés plaatsvindt op grond van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.
Als u op basis van bovenstaande rechten een verzoek wilt indien bij ons, dan kunt u daarvoor een e- mail sturen naar info@ypsilondoetinchem.nl. We kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden. We streven ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren.
Wij wijzen u er ook op dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw gegevens bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de privacyregelgeving. Voor Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen als de toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie kunt u de website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl raadplegen.
Automatische besluitvorming
Bij deze verwerking wordt niet gebruikgemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
Wijzingen met betrekking tot deze privacyverklaring
We houden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen en zullen u via de daarvoor geschikte communicatiekanalen op de hoogte stellen over eventuele wijzigingen. Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd.
Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op: 1 mei 2018